Rioolproblemen? Bel
Scherpe all-in tarieven, geen verrassingen.
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Rioolproblemen is VCA* gecertificeerd.
Snel ter plaatse. Geen voorrijkosten.
Direct afrekenen met PIN mogelijk.
BEL DIRECT:
87% beveelt Rioolproblemen aan, en beoordeelt ons met een 7,9 (van 10) op basis van 77 reviews.

Algemene inkoop voorwaarden

Van: Rioolproblemen B.V., gevestigd te 3342 GR Hendrik Ido Ambacht, De Veldhoven 14.

Artikel 1. Definities
In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
• opdrachtgever: Rioolproblemen B.V., gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden;
• leverancier: de wederpartij van opdrachtgever;
• overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en leverancier betreffende de levering van zaken;
• levering: het één of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van opdrachtgever en de eventuele installatie/montage van deze zaken; zaken: te leveren stoffelijke objecten;
• partijen: opdrachtgever en leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid
a) In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.
b) Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot levering van zaken door leverancier aan opdrachtgever, waarbij de algemene voorwaarden van leverancier uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

Artikel 3. Wijzigingen
a) Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd in overleg met leverancier de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.
b) Indien een wijziging naar het oordeel van leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van opdrachtgever onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.

Artikel 4. Overdracht van verplichtingen
a) Leverancier kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden.
b) In gevallen van overdracht aan een derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de overeenkomst van leverancier is deze verplicht aan opdrachtgever te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van btw, loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers.

Artikel 5. Prijs en prijsherziening
a) De prijzen zijn exclusief btw en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van leverancier.
b) De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

Artikel 6. Facturering en betaling
a) Betaling van de factuur, inclusief btw, zal plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur en goedkeuring van de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan door opdrachtgever.
b) Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een tekortkoming in de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan constateert.
c) Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen, die leverancier is verschuldigd aan opdrachtgever.
d) Betaling door opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 7. Tijdstip van levering
a) Het overeengekomen tijdstip van levering is van wezenlijke betekenis. Bij niet tijdige levering is leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
b) Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan opdrachtgever. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de overeenkomst of wettelijke bepalingen.

Artikel 8. Levering
a) Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip.
b) Opdrachtgever heeft het recht de levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.

Artikel 9. Tekortkoming
a) Bij een toerekenbare tekortkoming van leverancier is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
b) Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, is opdrachtgever gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete van 1 % per dag vanaf de dag van het verzuim, met een maximum van 10 % van het door opdrachtgever in verband met de levering te betalen bedrag.
c) De wettelijke rente over bedragen die opdrachtgever heeft vooruitbetaald zullen worden verrekend met te betalen facturen over de periode van het verzuim.
d) In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van beide partijen voor 4 weken opgeschort.
e) Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.
f) Indien leverancier stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en opdrachtgever deze stelling aanvaardt, heeft opdrachtgever niettemin het recht de overeenkomst te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen partijen geen schade bij elkaar in rekening brengen.

Artikel 10. Garantie
a) Leverancier garandeert dat de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen.
b) Leverancier garandeert, dat de zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door opdrachtgever schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.
c) Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
d) Indien opdrachtgever constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen leverancier conform de leden a t/m c van dit artikel heeft gegarandeerd, is leverancier in verzuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.

Artikel 11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
a) Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door opdrachtgever van de geleverde zaken. Hij vrijwaart opdrachtgever tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten.
b) Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door opdrachtgever te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van opdrachtgever.

Artikel 12. Documentatie
a. Leverancier is verplicht bijbehorende documentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd met de levering ter beschikking te stellen aan opdrachtgever.
b. Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
a. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
b. Leverancier vrijwaart opdrachtgever tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
c. Opdrachtgever heeft het recht van leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van de risico’s. Leverancier heeft op eerste verzoek van opdrachtgever de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

Artikel 14. Risico- en eigendomsovergang
a. De eigendom van de zaken gaat over op opdrachtgever nadat deze zijn geleverd en zo nodig gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd.
b. In geval opdrachtgever aan leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van opdrachtgever. Leverancier zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Leverancier zal ze merken als eigendom van opdrachtgever.
c. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, en software van opdrachtgever zijn verwerkt in zaken van leverancier, is sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan opdrachtgever toebehoort. Dit geldt onverminderd artikel 14d.
d. Het risico van de zaken gaat over op opdrachtgever op het moment dat de levering en vervolgens de goedkeuring van de zaken overeenkomstig artikel 16 van deze inkoopvoorwaarden hebben plaatsgevonden.

Artikel 15. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
a. Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
b. Bij overtreding van het in het voorgaande lid gestelde zal opdrachtgever een direct opeisbare boete aan leverancier opleggen van €1.000,- voor iedere overtreding. Het bedrag van de boete wordt door leverancier direct betaald na eerdergenoemde vaststelling en mededeling daarvan aan leverancier.

Artikel 16. Keuring
a) Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering te (doen) keuren.
b) Op eerste verzoek zal leverancier toegang verschaffen aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.
c) Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van leverancier.
d) Ingeval van afkeuring van de geleverde zaken, zal leverancier binnen 5 werkdagen zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken. Indien leverancier niet aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is opdrachtgever gerechtigd de benodigde zaken van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van leverancier.
e) Indien leverancier niet binnen 7 werkdagen de afgekeurde geleverde zaken terughaalt, heeft opdrachtgever het recht de zaken aan leverancier voor diens rekening te retourneren.

Artikel 17. Verpakking
a) Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van leverancier aan deze te retourneren.
b) Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van leverancier. Indien op verzoek van leverancier verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening van leverancier.

Artikel 18. Ontbinding
a. In geval van tekortkoming door leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere in geval van zijn faillissement, surseance van betaling en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van leverancier, is hij van rechtswege in verzuim.
b. Onverminderd alle andere rechten kan opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door leverancier of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van opdrachtgever of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.
c. In de bovengenoemde gevallen heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
d. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan leverancier.

Artikel 19. Orde, veiligheid en milieu
Leverancier en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen.
Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van opdrachtgever dienen te worden opgevolgd. Een exemplaar van deze voorschriften en reglementen is op aanvraag onverwijld voor leverancier gratis ter beschikking.

Artikel 20. Geschillen
a. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
b. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin het bedrijf van opdrachtgever is gevestigd.

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst, waarvan deze inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

Aanvullende voorwaarden inzake opdrachten en het aannemen van werk ten behoeve van de opdrachtgever

Artikel 22. Aanvullende definities
In deze aanvullende inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:
• materialen: zaken zoals vermeld in artikel 14b, die worden verwerkt in de tot stand te brengen stoffelijke objecten, ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, met uitzondering van de te gebruiken equipment;
• equipment: alle voertuigen, uitrustingsstukken, kranen, steigerwerk en onderdelen daarvan, verbruiksartikelen en dergelijke, die leverancier gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, doch uitgezonderd de zaken die verwerkt dienen te worden in de tot stand te brengen stoffelijke objecten.

Artikel 23. Toepasselijkheid
a. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het uitvoeren van opdrachten en/of het aannemen van werk door leverancier.
b. Naast deze aanvullende voorwaarden zijn de inkoopvoorwaarden Rioolproblemen B.V. op vorenbedoelde aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing, tenzij hiervan in de aanvullende voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk of door de aard der artikelen wordt afgeweken.
c. Voor de toepassing van deze voorwaarden dient men onder personeel van leverancier mede te verstaan derden die door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst(en) zijn betrokken.

Artikel 24. Personeel, equipment en materialen
a. Door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan door opdrachtgever gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.
b. Indien naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel is opdrachtgever bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in lid a van dit artikel.
c. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en equipment en tot identificatie van personeel dat door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.

Artikel 25. Terrein en gebouwen van de opdrachtgever
a. Leverancier dient zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van opdrachtgever waar de werkzaamheden moeten worden verricht.
b. Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn voor rekening en risico van leverancier.

Artikel 26. Werkzaamheden op het terrein/in de gebouwen van de opdrachtgever
a. Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen van opdrachtgever geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van opdrachtgever en derden.
b. Leverancier en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de inhoud van de op het terrein en in de gebouwen van opdrachtgever geldende voorschriften en reglementen, onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu, en zich dienovereenkomstig te gedragen.
c. Een exemplaar van voornoemde voorschriften en reglementen wordt leverancier op zijn verzoek door opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 27. Betaling
a. Opdrachtgever zal slechts betalen zodra het werk door leverancier naar genoegen van opdrachtgever is opgeleverd en/of de opdracht naar genoegen door leverancier is uitgevoerd en nadat leverancier op eerste verzoek van opdrachtgever heeft aangetoond dat deze het in het werk gestelde personeel en medewerkers het hun toekomende heeft betaald.
b. Opdrachtgever heeft steeds het recht de door leverancier te zake van de verrichte werkzaamheden verschuldigde sociale premies, btw en loonbelasting inclusief premies volksverzekering, waarvoor opdrachtgever als eigenbouwer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan leverancier te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
c. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is opdrachtgever te allen tijde bevoegd de in het vorige lid bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering, btw en loonbelasting inclusief premies volksverzekering van de aanneemsom in te houden en namens leverancier rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging respectievelijk de ontvanger der directe belastingen te voldoen.
d. In de gevallen als bedoeld in de leden b en c van dit artikel, is opdrachtgever door betaling hiervan jegens leverancier gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

Artikel 28. Verplichtingen van de leverancier
a. Leverancier is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid tot een goed resultaat brengen van de werkzaamheden met inachtneming van de vigerende voorschriften inzake onder andere veiligheid en milieu.
b. Het werk en/of de opdracht dien(t)(en) goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst te worden uitgevoerd.
c. Gemachtigden van leverancier zijn in beginsel tijdens de werkuren op het werkterrein beschikbaar, waarbij hun afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt geregeld in overleg met opdrachtgever.
d. Leverancier dient te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging waarbij hij is ingeschreven en te beschikken over een vestigingsvergunning, voor zover deze vereist is. Op eerste verzoek van opdrachtgever dient leverancier hem voornoemde bescheiden te tonen.
e. Leverancier dient op eerste verzoek van opdrachtgever aan deze een staat te overhandigen, bevattende de naam, voorna(a)m(en), adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, sofi-nummer en arbeidsvoorwaarden van alle personeel, dat door leverancier van week tot week in het werk is gesteld.
f. Leverancier dient op eerste verzoek van opdrachtgever aan deze de loonstaten dan wel de manurenverantwoording van alle personeel, dat door leverancier in het werk is gesteld, ter inzage te verstrekken, volgens een door opdrachtgever opgesteld model.
g. Leverancier dient al zijn verplichtingen jegens het door hem in het werk gestelde personeel strikt na te komen.
h. Leverancier dient telkenmale op eerste verzoek van opdrachtgever aan deze een afschrift te verschaffen van de verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en de ontvanger der directe belastingen.
i. Leverancier dient opdrachtgever te vrijwaren voor aansprakelijkheid jegens derden wegens het niet naleven door leverancier van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, dan wel ingevolge de wet.
j. Leverancier zal de overeenkomst naar de laatste maatstaven van de techniek zelfstandig uitvoeren en is daarvoor ook verantwoordelijk.
k. Afval- en emballagemateriaal dient leverancier na nakoming van zijn verplichtingen mee te nemen.

Rioolproblemen B.V.
De Veldhoven 14
3342 GR Hendrik Ido Ambacht
Tel. 078 767 62 81
[email protected]
www.rioolproblemen.nl

KVK Rotterdam: 60436883
IBAN: NL74RABO0167943456

Heeft u last van rioolproblemen? Neem direct contact op. Contact opnemen